วิกฤต ทำให้คุณ ล้ม ออมสินทำให้คุณ ลุก อีกครั้ง

ธนาคารออมสิน พร้อมเคียงข้างคนไทย ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน

โครงการ "ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ"

ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้พื้นที่ค้าขาย

ในช่วงที่ประเทศได้รับผลกระทบของ Covid-19 ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินตระหนักถึงความลำบากของลูกค้า และประชาชน ที่ประสบกับปัญหาการขาดรายได้ อันมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การตกงาน การถูกเลิกจ้าง การลดเงินเดือน ธนาคารจึงมีโครงการเข้าไปเสริมสภาพคล่อง อบรม ให้ความรู้ การประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนมีช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน”