ช่องทางการตลาด/การเพิ่มรายได้   

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์/จัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ ในรูปแบบ Online – Offline

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ