banner banner

ช่องทางการตลาด/การเพิ่มรายได้


ช่องทางการตลาด/การเพิ่มรายได้   

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์/จัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ ในรูปแบบ Online – Offline

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ประกอบการ

 

 Dsc0969 1

 

ธนาคารออมสินเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรมในระบบ  โดยกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบอาชีพในการขายอาหารให้ได้รับความรู้ทั้งเรื่องการทำบัญช รับ – จ่าย ทักษะการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการประกอบการอาหารให้ได้รับมาตรฐานด้านสุขภิบาลอาหาร รวมถึงการจัดหาช่องทางสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และจัดหาสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเสริมสร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้พื้นที่ในบริเวณสำนักงานธนาคารออมสินภาค/ เขต/ สาขา เป็นพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสลับหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง

 

Ebook Logo

 

E- Catalog By ตลาดนัดออนไลน์ Style GSB

2

 

Show Your Product

Skip to content