ศูนย์สนับสนุนงานพัฒนา

ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up

 

Homework2 1024x1024 1

 

ศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย องค์กรชุมชน SMEs Start up และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ/ความต้องการที่จะพัฒนาหรือยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น โดยแบ่งหมวดหมู่การให้บริการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการพัฒนาทักษะทางการอาชีพ (อบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ)

2. ด้านช่องทางการตลาด/การเพิ่มรายได้ (สนับสนุนช่องทางการขายสินค้า / บริการในรูปแบบ Online / Ofline)

3. ด้านแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ)

 

ด้านการพัฒนาทักษะทางการอาชีพ 

731

 

 

ด้านช่องทางการตลาด / การเพิ่มรายได้

ช่องทางการตลาด

 

 

แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

 

 

กลับหน้าหลัก