Icon อาชีวะ

 โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 

  • อบรมช่างชุมชน ทำจริง เห็นผลจริง
  • จัดการฝึกอบรมอาชีพวิชาช่าง 21 หลักสูตร ให้กับสมาชิกชุมชนที่มุ่งมั่นนำไปประกอบอาชีพ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา นำความรู้ทักษะจากห้องเรียนไปถ่ายทอดช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน