ผลิตภัณฑ์/โปรโมชั่น

banner banner
สินเชื่อผู้ประกอบการสถานนีน้ำมัน

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการชำระค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ เจ้าสัว 555

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
13521896244712

สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content