จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว (L/T) เดิมของธนาคาร