รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เท่านั้น
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10  ปี  โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 1 ปี

ประเภทสินเชื่อ

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว

หลักประกัน

1.กรณีประเภทเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

1.1 กรณีใช้หลักประกันตาม 2.1 – 2.4 ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณามูลค่าหลักประกันเช่นเดียวกับสินเชื่อธุรกิจและ SMEs โดยกำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุด 2.5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน

1.2 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือ และผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันไม่น้อยกว่า 2 ปี

(2) มียอดขายใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 150,000 ลิตร/เดือน

(3) ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระทุกสถาบันการเงิน หรือหากมีการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องมีการชำระหนี้ให้มีสถานะปกติไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2.กรณีเงินกู้ระยะยาว ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

2.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน ให้ใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามคำสั่งการให้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

2.2 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2.3 ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2.4 ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก. หรือห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2.5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรณีการรับหลักทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลงจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
 • ไม่มีประวัติการค้างชำระกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
 • เป็นผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)