จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับการส่งออก

 1. P/C (Packing Credit)
  •  กรณี Packing Under L/C ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่า L/C
  •  กรณี Packing Under P.O. หรือ Sales Contract ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าสินค้าใน P.O. หรือ Sales Contract
 2. รับซื้อหรือรับซื้อลดเอกสารสินค้าออก (B/R BRL)

สินเชื่อสำหรับการนำเข้า

 • L/C T/R
 • T/R (Trust Receipt) Under B/C
 • T/R (Trust Receipt) Under T/T
 • S/G (Shipping Guarantee)

วงเงิน F/X Limit

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฏหมายไทย
 2. ประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
  • นำเข้าเพื่อผลิตหรือเพื่อการค้า
  • เพื่อการส่งออก โดย L/C หรือ B/C หรือ Open Account

หลักประกัน

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ให้ใช้วิธีปฏิบัติตามคำสั่งการให้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์โดยอนุโลม
 • พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร
 • ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด
 •