D Home กระตุ้นเศรษฐกิจ

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย มีประสบการณ์ดำเนินโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการชำระหนี้ตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกัน
 • การให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance)

เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ดังนี้

 • เพื่อเป็นเงินลงทุน เช่น ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค โดยต้องไม่เป็นการให้กู้เพื่อเก็งกำไรที่ดิน
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ
 • เพื่อค้ำประกันการจัดทำและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
 • วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท (นับรวมวงเงินสินเชื่อ GSB D-Home สร้างบ้านเพื่อคนไทย)
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • เงินกู้ระยะสั้น (O/D)
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)
 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 4 ปี
 • เงินกู้ระยะสั้น (O/D) ทบทวนวงเงินทุกปี ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 4 ปี
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ปีที่ 1-2 เท่ากับ 3.99% ต่อปี
  ปีที่ 3-4 เท่ากับ MLR/ MOR – 0.50% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ไม่ต่ำกว่า 1.50% ต่อปี ของภาระค้ำประกัน L/G แต่ละฉบับ
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Prepayment Fee
 • ให้ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และทุกครั้งที่มีการปลอดจำนอง ให้ชำระคืนเงินต้นจากการปลอดจำนองตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ
 • อนุมัติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2568
 • คุณสมบัติของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์
  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง เช่น อาคารชุด
 • กรณีกู้เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ต้องมีประสบการณ์ดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และดำเนินกิจการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีกู้เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง ต้องมีประสบการณ์ดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และดำเนินกิจการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ต้องเริ่มพัฒนาโครงการก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด ภายใน 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญากู้เงิน
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามสินเชื่อธุรกิจและ SMEs