สินเชื่อ มีที่ มีเงิน

Gsb Moneyland 1040x1040

 

Picture1

วัตถุประสงค์ที่สามารถขอสินเชื่อมีที่ มีเงิน

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
 • เพื่อการลงทุน
 • เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) จากบุคคล, สถาบันการเงิน และNon-Bank

*ยกเว้นการซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา           

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีและส่วนทุนเป็นบวก

 

หลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน (น.ส.4) รับพื้นที่หลักประกันทั่วประเทศ
 • อาคารชุด (อ.ช.2) รับเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้ (Front-end fee) เริ่มต้น 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด