รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 1. ให้กู้ได้โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
  (1) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคาขาย  กรณีที่ดินพร้อมอาคาร
  (2) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90  ของราคาขาย  กรณีห้องชุด
  (3) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85  ของราคาขาย  กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า
 2. ทั้งนี้ กรณีให้กู้ตาม (1) หรือ (2) สามารถให้กู้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมได้อีกไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาขาย

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือนิติบุคคล
 • มีสัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นบุคคลที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงินในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ และกรรมการผู้มีอำนาจจัดการตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้นนำทรัพย์lสินของตนเองมาจำนองไว้ เพื่อประกันหนี้ของนิติบุคคลยังสามารถเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของนิติบุคคลนั้นได้ตามสัญญาค้ำประกัน