หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > มูฟออนจากภาระด้วย สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

มูฟออนจากภาระด้วย สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2567

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Aw.สินเชื่อมูฟออน731

Aw (3)

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

 • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 10​ ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3
มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร หน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

หน่วยงานไม่รวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้

(พ้นสภาพ)

MRR + 0.250 MRR + 0.750 MRR + 1.250 MRR + 3.250

หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 

วงเงินกู้ (บาท) 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี
100,000 3,200 2,100 1,600 1,300
200,000 6,300 4,200 3,200 2,500
300,000 9,500 6,200 4,800 3,700
400,000 12,600 8,300 6,400 5,000
500,000 15,800 10,300 7,900 6,200

หมายเหตุ​ : ตารางคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน​ เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแก่ลูกค้า​ ซึ่งอัตราการผ่อนชำระจริงนั้น​ ธนาคารฯ​ จะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

 

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน
 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
 • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

แชร์