หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > เคาะประตู มาอยู่ด้วยกัน ด้วยสินเชื่อเคหะ Refinance

เคาะประตู มาอยู่ด้วยกัน ด้วยสินเชื่อเคหะ Refinance

ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2567 - 15 ก.ค.2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 ส.ค.2567

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Thumb สินเชื่อเคหะ Refinance

03 สินเชื่อเคหะ Refinance Co

จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 2 ปี
  (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.883% – 5.511% ต่อปี คำนวณจากกรณีวงเงินกู้ 1.50 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)
 • สนับสนุนค่าจดจำนอง* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
  (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance)

(1) วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 1.50 ล้านบาท

ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 3.000% 3.500%
ปีที่ 2 4.000% 4.500%
ปีที่ 3 MRR – 1.845% MRR – 1.345%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.917% 4.417%
EIR 5.120% 5.607%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

 

(2) วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา ไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ 
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ 
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.290% 2.790% 2.290% 2.790%
ปีที่ 2 3.455% 3.955% 4.010% 4.510%
ปีที่ 3 MRR – 2.390% MRR – 1.890% MRR – 1.835% MRR – 1.335%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250% MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.317% 3.817% 3.687% 4.187%
EIR 4.883% 5.371% 5.022% 5.511%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.50 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

 

ระยะเวลา ไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง
และวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.190% 2.690% 2.190% 2.690%
ปีที่ 2 3.205% 3.705% 3.760% 4.260%
ปีที่ 3 MRR – 2.640% MRR – 2.140% MRR – 2.085% MRR – 1.585%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250% MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.117% 3.617% 3.487% 3.987%
EIR 4.805% 5.292% 4.945% 5.434%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.50 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 MRR – 1.500% MRR – 1.000%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 1.132% MRR – 0.632%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.250% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 5.340% 5.840%
EIR 5.980% 6.162%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น
 2. มีประวัติการชำระหนี้ดี ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

ทั้งนี้ หากผู้กู้และผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันไม่เป็นไปตามสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม ให้พิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคาร

หลักประกัน :

 1. ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุดของผู้กู้ ตามวัตถุประสงค์การกู้
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารทางการเงิน

      2.1 กรณีข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

      2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) / งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) / กรณีประกอบอาชีพอิสระ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91)

3. เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนอง พร้อมสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • ใบเสร็จ / หลักฐานการผ่อนชำระ / เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เงินกู้เดิมเดือนล่าสุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า และแผนที่ตั้งหลักประกันที่จะไถ่ถอนจำนอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหลักประกันที่จะไถ่ถอนจำนอง
 • สนับสนุนค่าจดจำนอง* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
  (เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
 • ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • *กรณี สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง โดยให้รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของกรมที่ดิน เช่น ค่าคำขอ ค่ามอบอำนาจ ฯลฯ รวมกันไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน และธนาคารจะโอนเงินค่าจดจำนองหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินค่าจดจำนองตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง เนื่องจากค่าธรรมเนียมจดจำนองถือเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ลูกค้าได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ลูกค้าต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์