Social Content3 3 1040

โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (สมุยโมเดล)

หลักการและเหตุผล

ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “ออมสินเพื่อสมุย : Samui Model” โดยได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านมั่นคง รวมเป็น 11 แห่ง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินชีวิตของนักเรียน และประชาชนบนอำเภอเกาะสมุย ให้มีแหล่งอาหาร ได้เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการต่อยอด การสนับสนุน โครงการพัฒนาการดำเนินชีวิตเพิ่มเติม โดยมีให้เลือก คือ โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัว) และโครงการประมงโรงเรียน (เลี้ยงปลา)

Social Content Sub3 32 448x448 1

Social Content Sub3 31 448x448 1

Social Content Sub3 33 448x448 1

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน และประชาชนบน เกาะสมุย มีแหล่งอาหาร
  2. สนับสนุนการเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  3. บรรเทาความเดือดร้อนจากค่าจ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับ ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียน และประชาชนบนเกาะสมุย มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
  2. นักเรียน และประชาชนบนเกาะสมุย ได้เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง
  3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เบื้องต้น

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564
แชร์เนื้อหา :
Skip to content