โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (สมุยโมเดล)

หลักการและเหตุผล

ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “ออมสินเพื่อสมุย : Samui Model” โดยได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านมั่นคง รวมเป็น 11 แห่ง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินชีวิตของนักเรียน และประชาชนบนอำเภอเกาะสมุย ให้มีแหล่งอาหาร ได้เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการต่อยอด การสนับสนุน โครงการพัฒนาการดำเนินชีวิตเพิ่มเติม โดยมีให้เลือก คือ โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่) โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัว) และโครงการประมงโรงเรียน (เลี้ยงปลา)

Social Content Sub3 31 448x448
Social Content Sub3 32 448x448
Social Content Sub3 33 448x448

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน และประชาชนบน เกาะสมุย มีแหล่งอาหาร
  2. สนับสนุนการเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
  3. บรรเทาความเดือดร้อนจากค่าจ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับ ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียน และประชาชนบนเกาะสมุย มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
  2. นักเรียน และประชาชนบนเกาะสมุย ได้เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง
  3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เบื้องต้น

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564
แชร์เนื้อหา :