โครงการ ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการออมธนาคารโรงเรียน

โครงการธนาคารโรงเรียน

โครงการ Solar Roof

โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development)

การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินมุ่งสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อสังคม ชุมชน บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชน ประเทศ และโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานควบคู่ไปกับการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยยึดหลัก 3 ประการ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร จัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN IT) ตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การจำหน่ายพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน

โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ UNDP x GSB

Skip to content