banner banner

การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

ธนาคารกำหนดปัจจัยความยั่งยืนของธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยทบทวน วิเคราะห์ และกำหนดปัจจัยความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฐานะสถาบันการเงิน ผ่านการศึกษาแหล่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ GRI Standards และหน่วยงานที่ดำเนินการด้านความยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงธนาคารทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นปัจจัยความยั่งยืนของธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 15 ปัจจัย

Info ปัจจัยยั่งยืน 66 1

แชร์เนื้อหา :
Skip to content