กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการ และมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำสร้างทางเลือกและสร้างโอกาสการหารายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ฝึกทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว โดยธนาคารออมสินได้ดำเนินช่วยเหลือคนพิการในโครงการมาแล้วมากกว่า 500 คน