หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ > แบ่งชำระหมวดท่องเที่ยว 0% นาน 6 เดือน    

แบ่งชำระหมวดท่องเที่ยว 0% นาน 6 เดือน    

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

ท่องเที่ยว

Aw Album Rev2 Final

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับรายการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว (ตั๋วโดยสาร เครื่องบิน โรงแรม บริษัททัวร์ รถเช่า) โทรแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่าน GSB Credit Card Call Center 1115, 0 2299 8888

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในหมวดท่องเที่ยว ภายใต้ MCC Code ดังนี้
  ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
  MCC Code : 3000 – 3350 และ 4511
  โรงแรม
  MCC Code : 3501 – 3999, 6513, 7011 และ 7012
  บริษัททัวร์
  MCC Code : 4722
  รถเช่า
  MCC Code : 3351 – 3500 และ 7512
 • สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถรวมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิป สะสมครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(Flat Rate)
ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์