หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สินเชื่อออมสิน Re-Nano

สินเชื่อออมสิน Re-Nano

ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 2567

แชร์

Thumb Renano

“รี” แล้ว “ดี” แยกชิ้น3 (1)

จุดเด่น

 1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 18.00 ต่อปี (Effective Rate)
 2. ใช้บสย. ค้ำประกันได้
 • เพื่อนำเงินไปชำระหนี้และรวมหนี้สินเชื่อ Nano Finance

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. เป็นผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อ Nano Finance กับผู้ให้บริการ Nano Finance ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. สินเชื่อ Nano Finance ที่เข้าร่วมมาตรการ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ย้อนหลัง 1 ปีและปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
 4. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ณ วันอนุมัติสินเชื่อ
 5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกัน :

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน *
  สูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในอัตราร้อยละของวงเงินค้ำประกันตามที่ บสย. กำหนด

อัตราดอกเบี้ย :
ร้อยละ 18.00 ต่อปี (Effective Rate)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

ฟรีค่าธรรมเนียม

วงเงินกู้(บาท) ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
3 ปี (36 งวด) 5 ปี (60 งวด) 8 ปี (96 งวด)
50,000 1,808
100,000 3,616 2,540
200,000 7,231 5,079 3,945

*เป็นเพียงการประมาณการเงินงวด ทั้งนี้ เงินงวดที่แท้จริง จะถูกคิดและคำนวณจากระบบธนาคาร

 • ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

แชร์