หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สินเชื่อออมสิน Re – Card

สินเชื่อออมสิน Re – Card

ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ ภายใน 31 ส.ค. 2567

แชร์

Re Card 731

“รี” แล้ว “ดี” แยกชิ้น2 (1)

จุดเด่น

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • เปลี่ยนหนี้บัตร ให้เป็นเงินกู้ระยะยาว
 • อัตราดอกเบี้ย
  • รายได้ประจำ ร้อยละ MRR + 2.145 ต่อปี (8.740%)
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ร้อยละ MRR + 5.145 ต่อปี (11.740%)
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
 • เพื่อนำไปชำระหนี้และรวมหนี้ สินเชื่อบัตรเครดิต ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank ที่ ธปท. กำกับดูแล

จำนวนเงินให้กู้ : เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้คืนไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
2. กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
  2.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น กลุ่มอาชีพผู้รับบำนาญ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  2.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือกรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ มีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 4. สินเชื่อบัตรเครดิต เข้าร่วมมาตรการ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ย้อนหลัง 1 ปี และปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
 5. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย/บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารเพื่อใช้ประกอบวัตถุประสงค์การขอกู้

 • ใบแจ้งหนี้บัญชีสินเชื่อบัตรเครดิต ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank ที่ ธปท. กำกับดูแล

อัตราดอกเบี้ย :

กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และกรณีไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ร้อยละ MRR + 2.145 ต่อปี (8.740%)
 2. กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ร้อยละ MRR + 5.145 ต่อปี (11.740%)
 3. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
  **ปัจจุบัน MRR = 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)**

ค่าธรรมเนียม :
ยกเว้น

 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกเช็ค
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อนุมัติและจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ ภายใน 31 สิงหาคม 2567
 • ปัจจุบัน MRR = 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 8.740% – 11.740%
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์