รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 50,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ

ปีที่ 1-2 ร้อยละ  3.99  ต่อปี
ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน

ปีที่ 1-2 ร้อยละ  4.99  ต่อปี
ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร  เช่น  ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ  ธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น
 • ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ
 •  

หลักประกัน

ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้

 • สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
 •