ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 7

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ตาก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาตลาดพาเจริญ) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อุตรดิตถ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาอุตรดิตถ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 212/9 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

กำแพงเพชร

โทร. 02-2998000 ต่อ 557101
ที่อยู่ : (สาขานครชุม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 160/12 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

สุโขทัย

โทร. 02-2998000 ต่อ 557111
ที่อยู่ : (สาขาสุโขทัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 94 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

Email : Center.SME.Bis7@www.gsb.or.th