ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457011
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 457011
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

สุรินทร์

โทร. 02-2998000 ต่อ 447061
ที่อยู่ : (สาขาสุรินทร์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 356 ถ.ธนสารใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ศรีสะเกษ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457081
ที่อยู่ : (สาขาถนนเทพา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

บุรีรัมย์

โทร. 02-2998000 ต่อ 447071
ที่อยู่ : (สาขาบุรีรัมย์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ยโสธร

โทร. 02-2998000 ต่อ 457091
ที่อยู่ :(สาขาถนนวิทยะธำรงค์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 453/5, 453/6, 453/7 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

อำนาจเจริญ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457101
ที่อยู่ : (สาขาอำนาจเจริญ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 640 หมู่ที่ 19 ถนนเจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

Email : Center.SME.Bis12@www.gsb.or.th