C 1

โครงการเคียงข้างพี่น้องประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด-19

หลักการและเหตุผล

จากบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” Social Bank ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน ซึ่งธนาคารตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG คือ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และมีธรรมภิบาล เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน มีส่วนช่วยสังคมในการลดปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 8,000 คนต่อวัน ธนาคารจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือชุมชนหรือกลุ่มลูกค้าของธนาคาร โดยการสนับสนุน ร้านค้า Street Food และร้านค้าที่ขายอาหารแห้ง ที่เป็นลูกค้าธนาคาร และนำไปมอบให้กับชุมชนหรือกลุ่มลูกค้าของธนาคาร

Content Social Sub21 1
Content Social Sub22 1
Content Social Sub23 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
  2. เป็นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไป และลูกค้าธนาคาร
  3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ ลูกค้าธนาคาร
  4. ช่วยเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าธนาคาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  2. สร้างความมั่นใจ ความไว้วางใจให้กับประชาชนทั่วไปและลูกค้า ธนาคาร
  3. ประชาชนทั่วไป และลูกค้าธนาคาร มีสุขภาพ พลานามัยดี
  4. ลูกค้าธนาคารมีช่องทางการขายและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ เพื่อสอดคล้องกับการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ระยะเวลาดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ เพื่อสอดคล้อง กับการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

แชร์เนื้อหา :
Skip to content