โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง

หลักการและเหตุผล

ด้วยบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” มุ่งเน้นดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และหลุดพ้นความยากจน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการ ESG คือ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมภิบาล เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน จากการศึกษาข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน

ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 108 ปีของธนาคารออมสินจึงได้จัดทำโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” ขึ้นมา โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันด้วยการให้นักเรียนทำการเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ พลานามัย ส่งผลต่อการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังถือเป็นการเพิ่มทักษะด้านเกษตรแก่เด็ก สามารถบูรณาการกับ แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน รวมถึงยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วย โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 108 แห่ง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน

Social Content Sub3 21 1
Social Content Sub3 22 1
Social Content Sub3 23 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ
  2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ได้อย่างยั่งยืน
  4. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับ ผู้ปกครอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันได้รับประทานอาหาร กลางวันอย่างเพียงพอ
  2. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านการเกษตร
  3. โรงเรียนสามารถจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ได้อย่างยั่งยืน
  4. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับ ผู้ปกครอง

ผลการดำเนินงาน อดีต – ปัจจุบัน

ดำเนินโครงการในปี 2564 ซึ่งโรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันและบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน จำนวน 108 แห่ง

 

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ –ธันวาคม 2564

 

Logosub
Logo

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

แชร์เนื้อหา :
Skip to content