001

เราเริ่ม…ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราเริ่ม…ทำให้เป็นรูปธรรม

จากจุดที่เราเริ่ม…เมื่อขยายผลทุกคนทุกภาคส่วนร่วมกัน

จะเกิดผลในวงกว้างมากขึ้น

ธนาคารออมสินเปิดโครงการพัฒนา “Holistic Area Based” โดยผนึกความร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าพัฒนา 5 หมู่บ้านบนยอดดอยเปียงซ้อในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม ตอบโจทย์ความยั่งยืน

“ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กที่ธนาคารออมสินได้ริเริ่มในพื้นที่นี้เมื่อสามารถขยายตัวลงมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมจนนําไปสู่ความสําเร็จ หากเกิดการทยอยทำในหลายพื้นที่แล้วได้ต่อภาพจากต้นแบบนี้ จนมีการขยายผลไปเรื่อยๆ ทั้งที่ธนาคารออมสินจะดำเนินการเอง หรือหากมีหน่วยงานอื่นจะทำลักษณะนี้ด้วยจะเป็นการช่วยกันใส่ความช่วยเหลือให้ในหลายๆ จุดตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ดังเช่นจุดริเริ่มที่ตำบลขุนน่านนี้ ถือว่ายากลำบากทุรกันดารที่สุด หากทำสำเร็จได้แล้ว พื้นที่ใดๆ ก็ตามในประเทศไทยก็สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จเช่นนี้ได้ทั้งสิ้น”

นี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่น อีกหนึ่งเป้าหมายที่ธนาคารออมสินเน้นในการขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการภารกิจเพื่อสังคมลงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ : Social Mission Integration เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินยังเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาโดยจัดสรรงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งสำหรับมิติการพัฒนาด้านอื่นที่รับผิดชอบดำเนินการโดยบุคลากรของธนาคาร ทั้งจากส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 9 (จังหวัดน่าน) เช่น ด้านการจัดหาแหล่งเงินและแก้ปัญหาหนี้ การสร้างอาชีพสร้างรายได้อื่นนอกเหนือจากการเกษตร เช่น การส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการโฮมสเตย์รวม 18 ราย ที่ผ่านการอบรมยกระดับโฮมสเตย์มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ Airbnb การฝึกอบรมสอนอาชีพช่างโดยวิทยาลัย เทคนิคปัว การสนับสนุนด้านการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน ICT โดยความร่วมมือของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน/ส่งเสริมการออม ผ่านกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกิจกรรมของ อสม. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

Holistic Area Based17122864426210 1

17122864734194 2

17122303567772
17122303602218
17122303609381
17122303578709
17122303578709
17122303578709
แชร์เนื้อหา :
Skip to content