Social Content4 1

โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

หลักการและเหตุผล

โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นโครงการที่สนับสนุนบทบาทและวิสัยทัศน์ของธนาคาร ออมสิน ในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ธนาคารโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการออมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการออมในยุคดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเอง และธนาคารออมสินสนับสนุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งการให้ความรู้ คำปรึกษา การใช้ระบบงานอย่างถูกต้อง

Social Content Sub4 11 1
Social Content Sub4 12 1
Social Content Sub4 13 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างวินัยด้านการเงินให้แก่เด็ก และเยาวชน
  2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ ส่วนรวมฝึกฝนการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้คุณค่าของการออม อย่างแท้จริง
  2. เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ในการเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของ การออม

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 23 ของการสร้างจิตสำนึกรักการออมให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์อันจะส่งผลให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญ ของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติ โดยเป็นการจำลองสาขาธนาคารของธนาคารไว้ในสถาบันศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารโรงเรียน ทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,200 แห่ง มีบัญชีการออมกว่า 2.59 ล้านบัญชี และเงินออมกว่า 1,193 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาบริการทางการเงินเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ Digital School Bank เพื่อส่งเสริมการออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เปิดให้บริการ 6 แห่ง

สำหรับปี 2565 ธนาคารยังคงสานต่อแผนการดำเนินงานตามแนวทางเดิมที่มุ่งสร้างวินัยการออม โดยกำหนดแผนส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิกโรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการออม อย่างต่อเนื่องรวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Digital School Bank เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการออมและใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

สถานศึกษาที่เปิดสอบ

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม – ม.6 , ปวช.)
  • การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปวส , อนุปริญญา – ปริญญา)

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 700 คน*

สถานศึกษาที่เปิดสอบ

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม – ม.6 , ปวช.)
  • การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปวส , อนุปริญญา – ปริญญา)

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 700 คน*

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

มกราคม – ธันวาคม

แชร์เนื้อหา :
Skip to content