โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

หลักการและเหตุผล

ธนาคารเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียนแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และบาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อเปิดพื้นที่กิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะ เพื่อนำความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพได้ในอนาคต สำหรับนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัว  ธนาคารจะคัดเลือกเข้าเป็นทีมฟุตบอลออมสินช้างชมพู  ทีมบาสเกตบอลออมสินช้างชมพู  โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพจากผู้มีความเชี่ยวชาญ อบรมทักษะและเทคนิคต่างๆ ไปสู่ความเป็นมาตรฐานของนักกีฬาอาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันกับสโมสรอาชีพภายในประเทศ

Social Content Sub3 41 448x448
Social Content Sub3 42 448x448
Social Content Sub3 43 448x448

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เกิดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในด้านที่ตนเองถนัด เพื่อยกระดับความสามารถ ของเยาวชนและสถานศึกษาให้สามารถแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีวินัย และรู้จักบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามัคคี
 4. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. จุดประกายฝัน มุ่งมั่นตามเป้าหมาย คว้าชัยสู่ความสำเร็จ
 2. ค้นพบความชอบ ความถนัด และเพียรพยายามตามความมุ่งหวัง
 3. เกิดความภาคภูมิใจ ในความรู้ ความสามารถของตน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น มีความสามารถเทียบชั้นมาตรฐานสากล
 4. สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง
 5. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส
 6. มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ตลอดจนสามารถต่อยอดเข้าสู่สโมสรอาชีพต่อไปได้
 7. เกิดเครือข่าย เกิดความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนอย่างไม่มีกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ตายตัว
 8. สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ –ธันวาคม 2564

แชร์เนื้อหา :