กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนรอบรั้วธนาคาร (บวร) 108 ปี ธนาคารออมสิน ห่วงใย ใส่ใจเพื่อนบ้าน

ด้วยพันธกิจของธนาคารในปี 2564 ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนรอบรั้วธนาคาร (บวร) เป็นหนึ่งกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มขยายผลจากภายในธนาคารออกสู่ชุมชนบริเวณรอบออมสิน เป็นการรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในระยะยาว อีกทั้งเป็นการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมโดยรวม

โครงการเด็กดีของสังคม

ธนาคารได้หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาและเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทำดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสำคัญ ของชาติ

โครงการอื่น ๆ

Skip to content