โครงการ ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ

โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน

โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (สมุยโมเดล)

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ธนาคารเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ธนาคารโรงเรียนแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และบาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาธนาคารโรงเรียน ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กิจกรรมให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะ เพื่อนำความสามารถนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพได้ในอนาคต
Skip to content