สานต่อความฝัน เติมเต็มความสุข กับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – Government Savings Bank

หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สานต่อความฝัน เติมเต็มความสุข กับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

สานต่อความฝัน เติมเต็มความสุข กับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

สินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

 

Gsbplus 50x70cm Final Print

 

 

 

  • ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม

อัตราดอกเบี้ย

 

เฉพาะเงินกู้ระยะยาว (LT) รายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR – 2.500% MRR – 2.000%
ปีที่ 2 MRR – 1.500% MRR – 1.000%
ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.000%
เฉลี่ย 3 ปี 4.412% 4.912%
EIR 4.957% 5.127%

 

ระยะเวลาโปรโมชัน

ยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565  อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565

 

ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจใช้บริการสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น

 

หมายเหตุ

  • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-3 = 5,000 บาท ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7,700 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นเฉพาะกรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
  • กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 3 ปี
  • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า