การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเชิญชวน 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง