ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 19

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สงขลา

โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ยะลา

โทร. 02-2998000 ต่อ 737031
ที่อยู่ : (สาขายะลา) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 435 ถนนสิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

สะเดา

โทร. 02-2998000 ต่อ 747081
ที่อยู่ : (สาขาสะเดา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถนนกาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

Email : Center.SME.Bis18@www.gsb.or.th