โครงการเด็กดีของสังคม

หลักการและเหตุผล

จากที่ผ่านมาในปีพ.ศ. 2562 – 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ทำให้การดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนวิถีใหม่ การเดินทาง การติดต่อประสานงาน การค้าขาย เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ ล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงด้านการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนมาเป็นออนไลน์

อย่างไรก็ตามนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา เป็นหนึ่งในผู้ที่พึ่งพาผู้ปกครอง ในด้านค่าใช้จ่ายประจำวัน แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจทั้งของระดับมหภาคและระดับครัวเรือน ต่างชะลอตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้ปกครองตกงาน หรือมีรายได้ลดลงมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนึกถึงปากท้อง การรักษาสุขภาพ ก่อนเรื่องการศึกษา ทำให้นักเรียนบางส่วนอาจต้องออกจากการเรียน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนเอง และยังมีผลต่อการพัฒนาประเทศในองค์รวมอีกด้วย

ธนาคารเล็งเห็นปัญหาใหญ่นี้ ว่าหากมีส่วนใดที่ธนาคารจะช่วยเหลือให้กำลังใจ ให้โอกาส “เด็กดีของสังคม” ได้เดินหน้าในการศึกษาต่อ มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสจบการศึกษา กลับมาเป็นกำลัง ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ธนาคารจะเร่งดำเนินการนั้นในทันที จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ธนาคาร ได้หารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา

โดยธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1). มีความกตัญญู 2). มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3). มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา โดยจัดสรรกำลังใจจำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 108 ทุน และ นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 108 ทุน

Content Governance Sub21 448x448
Content Governance Sub22 448x448
Content Governance Sub23 448x448

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจแก่ “เด็กดีของสังคม” มีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนต่อ และจบการศึกษา ดังที่มุ่งหวัง
  2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง “คนดี” ให้บ้านเมือง
  3. เพื่อให้สังคมรับรู้ เห็นแบบอย่าง ตระหนักในความสาคัญของ “เด็กดีของสังคม“และร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนส่งเสริม ตามกำลังที่หน่วยงาน องค์กรนั้นจะทำได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การยกย่องเชิดชู เด็กดีของสังคม ทำให้เด็กมีขวัญกำลังใจของการทำดี และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นคนดีนั้นมีคนมองเห็น ได้รับการยอมรับ เกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ทำดี ต่อครอบครัวตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญา อันจะส่งผลคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งต่อความรัก ความมุ่งมั่นศรัทธาเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น อีกทั้งโครงการให้ทุนการศึกษา “เด็กดีของสังคม” จะเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุน ให้องค์กรต่าง ๆ สนใจในด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำรงชีพ

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

นักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการจำนวน 2,102 คน
ได้รับทุน
จำนวน 108 ทุน
นักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการจำนวน 135 คน
ได้รับทุน
จำนวน 108 ทุน

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564
Logosub
Logo

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แชร์เนื้อหา :
Skip to content