C 2

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

หลักการและเหตุผล

เป็นการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และมุ่งเน้นช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือสิ่งอื่นใดอย่างทันท่วงที ทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน ในการเป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม

Line Album ├┴╟ N┼╤o ¬Φ╟┬╣Θ╙╖Φ╟┴ 221010 7 450x347

└╥╛π╦¡Φ 5 450x337

Line Album ╣Θ╙╖Φ╟┴ ═╪║┼ 221005 11 450x253

Line Album ╣Θ╙╖Φ╟┴ ═╪║┼ 221005 11 450x253

31

33

แชร์เนื้อหา :
Skip to content