โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

หลักการและเหตุผล

เป็นการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และมุ่งเน้นช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือสิ่งอื่นใดอย่างทันท่วงที ทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน ในการเป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน

Content Social Sub31 448x448
Content Social Sub32 448x448
Content Social Sub33 448x448
แชร์เนื้อหา :