กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนรอบรั้วธนาคาร (บวร) 108 ปี ธนาคารออมสิน ห่วงใย ใส่ใจเพื่อนบ้าน

หลักการและเหตุผล

ด้วยพันธกิจของธนาคารในปี 2564 ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนรอบรั้วธนาคาร (บวร) เป็นหนึ่งกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มขยายผลจากภายในธนาคารออกสู่ชุมชนบริเวณรอบออมสิน เป็นการรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในระยะยาว อีกทั้งเป็นการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมโดยรวม

Content Governance Sub11 448x448
Content Governance Sub12 448x448
Content Governance Sub13 448x448

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความปลอดภัยในชุมชนโดยรอบ ธนาคาร
  2. ลดปริมาณขยะในชุมชน
  3. สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  4. สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างธนาคารกับชุมชน

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนรอบรั้วธนาคารเพื่อสอดคล้องกับการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มต้น มกราคม 2564 สิ้นสุด ธันวาคม 2568
แชร์เนื้อหา :
Skip to content