กิจกรรม

ช่วยเหลือคนพิการ

banner banner

กิจกรรม ช่วยเหลือคนพิการ

B1

กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมพลังอำนาจให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการทำงานการประกอบอาชีพอิสระที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558

เบื้องต้นมีการบังคับให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีหลักการสำคัญในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว

ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการ และมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำสร้างทางเลือก และสร้างโอกาสการหารายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานฝึกทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว โดยธนาคารออมสิน ได้ดำเนินช่วยเหลือคนพิการในโครงการมาแล้วมากกว่า 500 คน

Social Content Sub5 11 448x448
Social Content Sub5 12 448x448
Social Content Sub5 13 448x448
01
03
04
แชร์เนื้อหา :
Skip to content