โครงการ Net Zero Target

banner banner

 

 

372852647 699627748872395 8789627728734371385 N

 

 

ออมสิน ปักหมุด Net Zero ตั้งเป้าลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 ชูแผนเข้ม “งด-เลี่ยง” สนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศใช้ ESG Score ประเมินลูกค้าสินเชื่อเป็นแบงก์แรก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มีมติอนุมัติแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions Roadmap ทั้ง 3 Scope ภายในปี 2050 โดยในอีก 7 ปีข้างหน้าตั้งเป้า Net Zero สำหรับ Scope 1 และ 2 ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคารจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ขณะที่ Scope 3 ที่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและการลงทุน ธนาคารจะดำเนินการคู่ขนานจนสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมลงได้มากกว่า 50% ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
ซึ่งธนาคารฯ ได้กำหนดแผนงดการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจเชื้อเพลิงถ่านหินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (No Coal and Coal Related Business) และเริ่มการใช้ ESG Score มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งนับว่าธนาคารออมสินเป็นผู้ริเริ่มนำเอา ESG Score มาใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเป็นธนาคารแรกของประเทศ โดยธนาคารได้จัดกลุ่มธุรกิจที่จะสนับสนุนสินเชื่อและการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
✅ 1. Exclusion List หรือ ธุรกิจที่ไม่สนับสนุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
✅ 2. Negative List หรือ ธุรกิจที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ โดยหลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่มีคะแนน ESG Score ในระดับต่ำมาก โดยธนาคารจะเข้าทำ Positive Engagement กับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับปรุงดำเนินงานด้านความยั่งยืน
✅ 3. Positive List หรือ ธุรกิจที่ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ ผ่านการกำหนดสิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ และโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดโดยติดตั้ง Solar Rooftop ภายในสำนักงานใหญ่และสาขา การเปลี่ยนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจธนาคาร รวมถึงการปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ป่า เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญ และช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

372832832 699627552205748 1047525592484072795 N

371986696 699628192205684 4063860521925038635 N

372837054 699627908872379 1460607321290464632 N

372850664 699628565538980 5073918835030134357 N

372833449 699628385538998 8714141141548249913 N

375297224 699629668872203 6021342384119928210 N

 

 

 

ธนาคารให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากการดำเนินงานของธนาคาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการขับเคลื่อนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดันประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อขยายผลการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไปสู่การกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี ค.ศ.2050 และเพิ่มขีดความสามารถด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของธนาคาร

ทั้งนี้ แผนงานของธนาคารในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอดคล้องกับกรอบของโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative : SBTi) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ

Tks 9535

Tks 9564

Tks 9551

Tks 9535

Tks 9564

Tks 9551

แชร์เนื้อหา :
Skip to content