โครงการเคียงข้างพี่น้องประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด-19

จากบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” Social Bank ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน ซึ่งธนาคารตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG คือ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และมีธรรมภิบาล เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน มีส่วนช่วยสังคมในการลดปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เป็นการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และมุ่งเน้นช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือสิ่งอื่นใดอย่างทันท่วงที ทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน ในการเป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเร่งด่วน