โครงการ ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการธนาคารโรงเรียน

โครงการ Solar Roof

โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development)

การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินมุ่งสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อสังคม ชุมชน บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชน ประเทศ และโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานควบคู่ไปกับการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยยึดหลัก 3 ประการ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร จัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN IT) ตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การจำหน่ายพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งาน

โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ UNDP x GSB

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ธนาคารออมสินได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 โดยธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินช่วยเหลือในโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย และได้ตั้งหน่วยโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่บริหารเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนอนุรักษ์ชั้นโอโซน (Ozone Projects Trust Fund : OTF) ตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซน
Skip to content