วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

บริการ GSB Corporate Internet Banking

คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและจำกัดสิทธิของผู้ทำรายการแต่ละระดับได้ โดยองค์กรสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงินทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน (Payroll) การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) และการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการขององค์กร (Bill Payment) เป็นต้น โดยทำการอนุมัติรายการผ่านทาง Mobile Application ซึ่งในการทำธุรกรรมองค์กรสามารถเลือกทำรายการแบบมีผลทันที หรือ ให้มีผลในวันที่ต้องการได้ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถทำรายการโอนเงินได้ทีละหลายๆ รายการ ภายในครั้งเดียวได้

“GSB CoIB” หรือ GSB Corporate Internet Banking บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล ผู้ช่วยคนใหม่ในการบริหารจัดการทางการเงินแบบออนไลน์ จากธนาคารออมสิน

บริการนี้จะช่วยให้คุณ

 

“รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย” ในโลกการเงินยุคดิจิทัล ด้วยบริการ GSB CoIB

S 20340800

S 20340802

 

บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non Financial)

สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีในรูปแบบกราฟได้แบบทันที (Real Time) และสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ CSV File เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ GSB Corporate Internet Banking ขององค์กร รวมถึงการแสดงบัญชีขององค์กรในเครือ
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปรายการบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบรายการสถานะเช็ค

บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial)

สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ด้วยการกำหนดสิทธิในการทำรายการและการอนุมัติรายการ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามรายการทางการเงินได้แบบทันที (Real Time) โดยทำรายการธุรกรรมได้ 2 แบบ ดังนี้

 • การทำรายการแบบ Single Transaction เป็นการทำรายการผ่านระบบ GSB Corporate Internet Banking ทีละรายการ
 • การทำรายการแบบ Bulk Transaction เป็นการโอนเงินรายย่อยแบบหลายรายการ โดยสั่งโอนเงินจากบัญชีของธนาคารออมสิน ขององค์กรไปยังบัญชีผู้รับเงินธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นได้

การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้

 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Funds Transfer)
 • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Funds Transfer)
 • บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service) สามารถทารายการได้ 2 รูปแบบดังนี้
  • การโอนเงินรายย่อยทีละรายการ (Single Transation)
  • การโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Transation)
 • บริการชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 • บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 • บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทาการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) และภาย ในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day)
 • บริการชาระค่าสินค้าและบริการโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • บริการแจ้งเตือนผู้รับเงินปลายทาง (Notify Recipient)
 • บริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

องค์กรสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ระบบงานได้สะดวก เช่น การกำหนดวงเงินอนุมัติ การจำกัดสิทธิ์ ของผู้ทำรายการแต่ละระดับ 3 ระดับ ดังนี้

  • ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการผู้ใช้งาน ล็อค และปลดล็อครหัสผู้ใช้งานขององค์กร
  • ผู้ทำรายการ (Maker) เป็นผู้มีหน้าที่สร้างรายการการโอนเงิน หรือรายการอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
  • ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) เป็นผู้มีหน้าที่อนุมัติรายการด้านการเงิน (Financial Transaction) ซึ่งสามารถอนุมัติรายการผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile Application ได้
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับซองรหัสแจ้งรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางไปรษณีย์
 • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการ GSB Corporate Internet Banking หรือ https://corporate.gsb.or.th
 • การเข้าใช้บริการครั้งแรก โดยเลือกที่เมนู “การเข้าใช้งานครั้งแรก” และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  (1) ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นกดขอปุ่ม Request T-PIN เพื่อขอรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ระบบจะส่งรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ให้ทาง SMS
  (2) นำรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) มากรอกในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”
  (3) ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนด รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) คำถามช่วยจำและคำตอบช่วยจำ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ
 • ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กรอกลงในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

องค์กรสามารถยื่นความจำนงขอใช้บริการดังกล่าว โดยกรอก ใบคำขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามฯ และจัดส่งไปยังธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 1115
อีเมล์ : ib.corporate@gsb.or.th
ที่อยู่ : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Skip to content