วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo MyFund > ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

บริการ MyFund ผ่าน Mobile Banking (MyMo) : เป็นการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ใช้บริการฯ สามารถเลือกทำธุรกรรม ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสม และได้คำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น ทั้งนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการฯ ได้ส่งคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา

 

 

~ai C136d95e Ddce 4907 B1aa 369908866536

~ai Bb77d7f8 18b2 49a6 86a6 5fd8bd3c825d

 

ขั้นตอนซื้อหน่วยลงทุน Createoutline2

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
– ลูกค้าที่ใช้บริการ MyMo Application
– มีสัญชาติไทย และอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การเปิดบัญชีกองทุน

– เปิดบัญชีกองทุนด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo)
– เปิดบัญชีกองทุนกับพนักงานผู้แนะนำการลงทุน ด้วยเครื่องให้บริการ Smart Device (SUMO) ได้ทุกสาขา
– เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

กำหนดวันเปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ช่วงเวลาในการให้บริการ

– ช่องทางออนไลน์ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) เปิดบัญชีกองทุนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม.
– ช่องทางสาขา เปิดบัญชีกองทุนกับพนักงานผู้แนะนำการลงทุน ให้บริการตามเวลาที่สาขาเปิดทำการ
– การส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุน ผ่าน MyMo MyFund สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้เวลาที่รายการมีผลนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
– การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน (ปัจจุบัน ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน MyMo MyFund)
ทั้งนี้ ช่วงเวลาเปิดให้บริการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

จำนวนเงินขั้นต่ำ/สูงสุด
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

อัตราค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

บัญชีชำระเงินสำหรับซื้อหน่วยลงทุน
ได้ทุกบัญชีที่แสดงบน MyMo Application ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

บัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล
สามารถเลือกบัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล ได้ 1 บัญชีจาก 4 ประเภท ดังนี้
– บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
– บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ออมเงิน ออมธรรม
– บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving
– บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
– หรือ บัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากในชื่อของตนเอง โดยไม่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือไม่เป็นบัญชีร่วม

หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

Skip to content