จุดเด่น

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย รวมถึงอัคคีภัย

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MLR – 2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ประเภทสินเชื่อ

 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว (L/T)

หลักประกัน

ให้ใช้หลักประกันเดิมตามสัญญากู้เงิน และความสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน หลังจากประกาศภัยพิบัติ ยกเว้น กรณีอัคคีภัย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร
  • สินเชื่อระยะยาว ไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้เงิน
  • สินเชื่อระยะสั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน
 • สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยงานเจ้าของบัญชีสินเชื่อเดิม
 • เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบ