ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 227032
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ถนนเพชรบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227031-32
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พิกุลทอง

โทร. 02-2998000 ต่อ 227171
ที่อยู่ : (สาขาพิกุลทอง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 1769 ถนนเพชรบุรี  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : Center.SME.Bis2@www.gsb.or.th