ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 050204
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 1

โทร. 02-2998000 ต่อ 999042 – 998657
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 2

โทร. 02-2998000 ต่อ 227201
ที่อยู่ : (สาขาแยกพิชัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 316 , 318 , 320 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300

Email : Center.SME.Bis1@www.gsb.or.th