จุดเด่น

ธนาคารออมสินเปิดให้บริการการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง กับระบบGSB e- LG ของธนาคารออมสิน เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์ยื่นประมูล/ซื้อซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ค้ำประกันสัญญาจ้างงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ กับหน่วยงานราชการเท่านั้น

รายละเอียดการใช้บริการ

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

หลักประกัน

 • สมุดฝากเงินออมสิน / สลากออมสิน
 • ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ที่ดินว่างเปล่า พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 • หลักประกันอื่น ๆ ตามประกาศธนาคาร
 •  

ประเภทสินเชื่อ

 • ค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา/ยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันผลงาน/สัญญา
 • ค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า
 • ค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน
 • อื่น ๆ

ระยะเวลาหนังสือค้ำประกัน

 • ไม่มีกำหนดระยะเวลา เฉพาะหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐเท่านั้น
 • มีกำหนดระยะเวลา