จุดเด่น

ธนาคารออมสิน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนำเข้า/ธุรกิจส่งออก และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศได้อย่างครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยบริการที่รวดเร็วเปี่ยมประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รายละเอียดบริการ

บริการด้านธุรกิจนำเข้า Import Services

บริการเปิด / แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต  Opening / Amendment Letter of Credit : L/C

ด้วยความน่าเชื่อถือและมั่นคงของธนาคารออมสิน จะทำให้ท่านและคู่ค้าของท่านมั่นใจได้ว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดจากธนาคารจะเป็นสื่อกลางในการชำระเงินที่เชื่อถือได้

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt : T/R

เป็นบริการสินเชื่อที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการนำเข้าของธุรกิจ โดยสามารถติดต่อขอทำสัญญา T/R กับธนาคารและรับเอกสารแสดงสิทธิ์ในสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือเป็นวัตถุดิบที่ท่าเรือได้ทันที ก่อนชำระเงินคืนธนาคารด้วยเครดิตนานสูงสุด 180 วัน

บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อรับสินค้าจากบริษัทเรือและบริการโอนสิทธิ์การรับสินค้าที่นำเข้าทางอากาศ Shipping Guarantee : S/G Deliver Order : D/O

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ท่านสามารถรับสินค้าได้ โดยไม่ต้องรอเอกสารจากผู้ขาย ทำให้ท่านไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดังสินค้า ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา

บริการด้านธุรกิจส่งออก Export Services

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit : P/C

เป็นสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ให้ท่านนำเงินไปสั่งซื้อวัตถุดิบหรือผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

บริการรับซื้อ / รับซื้อลด / เรียกเก็บเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและไม่อยู่ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต Export Bill Purchased or Discounted under L/C  /  Outward Bill for Collection

เป็นบริการส่งเอกสารส่งออกไปเรียกเก็บเงินยังต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้กับท่านโดยการรับซื้อหรือรับซื้อลดเอกสารส่งออกภายใต้ L/C

บริการประกันการส่งออก Export Credit Insurance

ธนาคารออมสินเป็นตัวแทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้บริการประกันการส่งออกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ส่งออกจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ