จำนวนเงินให้กู้

 • รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย

1. กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
   1.1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือหลักประกันทางธุรกิจ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
   1.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
2. กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 1,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
   2.1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือหลักประกันทางธุรกิจ MRR + 3.25
   2.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา MRR + 1.75
3. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของหลักประกันร่วม
   3.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ให้คิดอัตราดอกเบี้ย Flat Rate ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
   3.2 วงเงินกู้เกิน 200,000 บาท MRR + 3.25

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

ยกเว้น กรณีคิดอัตราดอกเบี้ย Flat Rate เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

** ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.845 ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2567

 

ค่าธรรมเนียม

 • ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 300 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคาร
 • มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เพื่อสร้างประวัติทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา และสะดวกสบาย

เอกสารการสมัคร

 • หนังสือผ่านสิทธิ
 • คำรับรองผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรณีกู้เกิน 50,000 บาท ต้องหลักประกันอื่นร่วมด้วย
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

หลักประกันทางธุรกิจ

 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ

สินเชื่อธุรกิจเฟรนไชส์ 1200

สิทธิประโยชน์  มีแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อสนับสนุนเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายลงทุนให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมทำธุรกิจกับเจ้าของระบบแฟรนไชส์ที่ทำ MOU กับ ธนาคาร

 

 

ขอสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่ธนาคารระบุไว้ได้หรือไม่ ?

 • สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ให้บริการแก่แบรนด์แฟรนไชส์ที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร กรณีแบรนด์แฟรนไชส์ที่ยังไม่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร สามารถขอสินเชื่อได้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์สินเชื่ออื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor) สนใจทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร ธนาคารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ?

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร เพื่อให้บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร 02-299-8000 ต่อ 155392 , 155404

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารอนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% หรือไม่ ?

 • ธนาคารอนุมัติให้ไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย

สนใจยื่นกู้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ แต่ไม่มีหลักประกัน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

 • สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor) ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ใช้ประกอบการยื่นกู้กับธนาคาร ?

 • 1. ) หนังสือผ่านสิทธิ  2.) คำรับรองผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

*** หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด