จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินมูลค่าการลงทุนโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทสินเชื่อ

  • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • วงเงินกู้ระยะยาว

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
  2. มีศักยภาพและมีผลงานในด้านการจัดหา การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
  3. ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กู้เงินจากธนาคารออมสินได้
  4. เป็นโครงการบริการสาธารณะที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันประจำปีในการชำระหนี้คืนธนาคารอย่างชัดเจน โดยได้รับอนุมัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย